Advanced Law Office

สำนักกฎหมายแอดวานซ์ลอว์

สำนักกฎหมายและทนายความชั้น 1

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร บริการทางกฎหมาย
และคดีความทุกประเภทคดี
 

บริการรับรองเอกสารและลายมือชื่อ
Notarial Services Attorney


ราคาบริการเริ่มต้นหน้าละ 500 บาท (ขั้นต่ำ 2 หน้าขึ้นไป)

รับรองหน้าเดียว ค่าบริการ 1,000 บาท

 

 

บริหารงานโดย ทค.พิชัย โชติชัยพร

คุณวุฒิ ปริญญาโทด้านกฎหมายธุรกิจ
และประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย
ประสบการณ์ด้านกฎหมายกว่า 25 ปี
 

ร่วมกับทีมงานทนายความมืออาชีพประสบการณ์
มากกว่า
30 ปี และทีมงานวิชาการด้านกฎหมายจาก

"สถาบันสอนเสริมกฎหมาย Advanced Law"
 

ขอเสนอบริการด้านกฎหมาย และการฝึกอบรมด้านกฎหมาย
ติวสอบใบอนุญาตทนายความ สถิติสอบผ่าน 100
%

 ***********************************************************************

การบริการด้านกฎหมาย
-
          - ส่วนงานปรึกษากฎหมาย
            1.ดำเนินงานให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย บริการแบบรายชั่วโมง รายเดือน
               และทำสัญญาบริการปรึกษาแบบรายปีกับบุคคลและนิติบุคคล
            2.จัดทำสัญญาหรือแปลเอกสารภาษาไทย
– อังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
               ภาษาอังกฤษประสบการณ์กว่ายี่สิบปี
            3.บริการรับทำนิติกรรมทุกประเภท จดทะเบียนบริษัท ห้าง ร้าน โรงงาน ฯลฯ,
               อบรมความรู้ด้านกฎหมายให้กับธุรกิจทุกประเภท
            4.รับรองเอกสารและลายมือชื่อโดยผู้จบหลักสูตรทนายความผู้รับรองเอกสารและ
                ลายมือชื่อจากสภาทนายความ
            5.
การขอออกใบอนุญาตการทำงานแก่ชาวต่างประเทศ การเจรจาต่อรอง
               การไกล่เกลี่ย
และประนีประนอมยอมความ

          - ส่วนคดี
         
  บริการด้านอรรถคดี
            1.รับว่าความทั่วราชอาณาจักร และให้บริการเกี่ยวกับคดีทุกประเภทคดี เช่น
               คดีแพ่ง คดีอาญา  คดีแรงงาน คดีเลือกตั้ง คดีปกครอง คดีล้มละลาย คดีภาษีอากร
               และคดีทุกประเภท
            2.การบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล

             โดยทีมงานทนายความอาชีพประสบการณ์กว่าสามสิบปี


          อัตราค่าบริการที่ปรึกษากฎหมาย
          - สำหรับหน่วยงาน/องค์กรที่ต้องการรับบริการที่ปรึกษากฎหมาย คิดค่าบริการ
            ปรึกษากฎหมายรายเดือน /รายปี พร้อมส่งทนายความให้คำปรึกษา และพร้อม
            ให้คำปรึกษา 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้องานและข้อตกลงเป็นกรณี
          - สำหรับกรณีต้องการรับบริการที่ปรึกษากฎหมายส่วนบุคคล คิดค่าบริการปรึกษา
            กฎหมายรายเดือน/รายปี พร้อมให้คำปรึกษา 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้องาน
            และข้อตกลงเป็นกรณี
-
          กรณีรับบริการกฎหมายส่วนบุคคลรายปีและหน่วยงานที่รับบริการ
          ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
รับฟรีซอฟต์แวร์ที่ปรึกษากฎหมาย ประกอบด้วย
          กฎหมายสำคัญทุกฉบับ และคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญกว่าสองหมื่นฉบับ
-

          อัตราค่าว่าความ (โปรดสอบถาม)
-

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิชัย Mobile:086 2310 999 Line: 0862310999
          e-mail: pichai0862310999@gmail.com
-

           รายชื่อทนายความประจำ
-

               
       
        1. ทค.พิชัย โชติชัยพร
          - นิติศาสตร์บัณฑิต
          - นิติศาสตรมหาบัณฑิต
          - ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษอาชีพกฎหมาย
          - ประสบการณ์ด้านกฎหมายกว่า 25 ปี
          - กรรมการผู้จัดการ Advanced Legal Technology Limited.
          - กรรมการบริหารและนายทะเบียน/ฝ่ายกฎหมาย สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย

             

         2. ทค.สมจิต คารวนันท์
          - นิติศาสตร์บัณฑิต
          - ประกอบวิชาชีพทนายความมากกว่า 30 ปี
          - สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ (ปัจจุบัน)
            อดีตรองประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่

               

        3. ทค.ศิวาพร คารวนันท์
          - นิติศาสตร์บัณฑิต
          - นิติศาสตรมหาบัณฑิต
          - เนติบัณฑิตไทย
         
- ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันสอนเสริมกฎหมาย
             Advanced L
aw              
     สถาบันสอนกฎหมายแห่งเดียวที่รับรองผลการเรียนในระดับ
                "รับรองผลจนสอบผ่าน" อย่างแท้จริง

              

         4. ทค.ดร.สราวุฒิ โรจนพุฒิ
          - นิติศาสตรบัณฑิต, นิติศาสตรมหาบัณฑิต, นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
          - MBA ด้านการเงินจากประเทศอังกฤษ
          - ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ

             หลักสูตรฝึกอบรมด้านกฎหมาย คลิกที่นี่

 

                สอบถามเพิ่มเติม/ปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย
                 
Mobile/Line:0862310999
                    E-mail:
altlimited@yahoo.com

 

Copyright © 2011
webmaster:altlimited@yahoo.com