สถาบันกฎหมาย

กระทรวงยุติธรรม
   
สำนักงานศาลยุติธรรม
    
ศาลรัฐธรรมนูญ
       
ศาลปกครอง
                 
ศาลแพ่ง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
   
ศาลแรงงาน
     
ศาลเยาวชนและครอบครัว
      
   
ศาลล้มละลาย
           
สำนักงานอัยการสูงสุด

เนติบัณฑิตยสภา
   
สถาบันพระปกเกล้า
       
สภาทนายความ