©หลักสูตรอบรมการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาและทำงานด้านกฎหมาย

-

         Advanced Legal Technology Limited. เป็นผู้ให้บริการ จัดทำและรับวางระบบ
ฐานข้อมูลกฎหมายให้กับมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการและเอกชนหลายแห่ง เปิดดำเนินการ
เข้าสู่ปีที่ 9 ปัจจุบันเปิดหลักสูตรสำหรับนักกฎหมายหลายหลักสูตรเพื่อช่วยผู้เรียนที่มีปัญหาเรื่อง
เวลาและปัญหาการศึกษาต่าง ๆ ทั้งการจับประเด็นกฎหมาย และการเขียนตอบข้อสอบได้คะแนน
ไม่ถึงเกณฑ์ โดยชี้ข้อบกพร่องในการตอบข้อสอบ แนะนำเทคนิคการเขียนตอบ ฯลฯ

         หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้ทำงานและศึกษาด้านกฎหมายเข้าใจการใช้ไอทีมาช่วยในการทำงาน
และศึกษากฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เรียนจะได้รับซอฟต์แวร์โปรแกรมฐานข้อมูลกฎหมาย
และวิธีการใช้ไอทีรูปแบบต่างๆ รวมทั้งยังได้รับ แบบพิมพ์ศาล แบบฟอร์มสัญญาธุรกิจ ฯลฯ

         ©ราคาหลักสูตร โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และค่าเรียน
                mobile/Line : 086-2310-999

 

-