ผู้บริหารหลักสูตรติวเตอร์นิติศาสตร์ฯ


ประธานที่ปรึกษา

 อ.สมจิต คารวนันท์
- นิติศาสตรบัณฑิต
- ใบอนุญาตทนายความรุ่นที่
2
- ประกอบวิชาชีพทนายความ/ที่ปรึกษา
  กฎหมายมากกว่า
30 ปี
-  เจ้าของและผู้จัดการสำนักงาน
ทนายความสมจิต คารวนันท์


อาจารย์ / ติวเตอร์

 อ.พิชัย โชติชัยพร
  - นิติศาสตรบัณฑิต มสธ.
  - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มสธ.
  - ใบอนุญาตทนายความ
  - กรรมการและฝ่ายกฎหมาย  
    สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย

 -  เจ้าของและผู้จัดการสำนักกฎหมาย 
    แอดวานซ์ลอว์

อ.เกด ศิวาพร
 -
นิติศาสตรบัณฑิต ม.รามคำแหง.
 -  นิติศาสตรมหาบัณฑิต ม.รามคำแหง
 -  เนติบัณฑิตไทย
 - ใบอนุญาตทนายความ


สมัครเรียน/ติดต่อสอบถาม

อาจารย์พิชัย โชติชัยพร

Mobile :  086-231 0999
Line     :  086-231 0999
-
e-mail:-
pichai0862310999@gmail.com


 เปิดทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุด

    เวลา 09.00 - 20.00 น.
 

สมัครเรียน  กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี

ธ.กรุงเทพ 009-053-3969
ธ.กรุงไทย 226-145-6824

 
 
    ***  บริการทางกฎหมาย คลิกที่นี่****

@ คอร์ส
VIP
ติวเตอร์นิติศาสตร์ทนายความฯ
 
* รับรองผลจนจบเป็นนิติศาสตรบัณฑิต
      พร้อมใบอนุญาตเป็นทนายความ 


     @ หลักสูตรติวเตอร์นิติศาสตร์ทนายความ
          เหมาะสมกับใคร

     1.สำหรับผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้ไม่มีเวลาศึกษา
เพียงพอเนื่องจากภาระงาน ปัญหาการเดินทาง ฯลฯ
     2.ผู้ที่ต้องการเรียนกฎหมายเป็นปริญญาใบที่สอง
หรือมากกว่า ทางสถาบันฯ วางแนวทางการศึกษาให้
โดยสามารถจบการศึกษาได้ภายในกำหนด จบอย่าง
มีความรู้ตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
     3.สำหรับผู้ต้องการเพิ่มคุณวุฒิ โดยรับสมัครเรียน
ตั้งแต่ไม่มีวุฒิการศึกษา หรือจบไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน
ในมหาวิทยาลัย ทางสถาบันฯ จัดสอนเสริมให้จนเข้า
เรียนจนจบเป็นบัณฑิตด้านกฎหมาย เป็นทนายความ
อาชีพ (มีการฝึกงานให้ในระหว่างการเรียน)


เรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
 (หรือเรียนที่ ม.รามคำแหง)

   - เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยระบบเปิด มีมาตรฐาน
การเรียนการสอนกฎหมายเป็นที่ยอมรับ (Top 5)
โดยมีสถาบันฯ คอยดูแลเอาใจใส่อย่างดี จนจบ
การศึกษาอย่างมีมาตรฐานความรู้


ลักษณะการสอนเสริม

      - ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน โดยเรียนผ่านระบบ
อีเลิร์นนิ่งที่สถาบันฯ พัฒนาขึ้นเอง โดยทีมงานอาชีพ
      -  เข้าสอบ ณ สนามสอบใกล้บ้านผู้เรียน เพียง
ปีละ 4 วัน (เสาร์-อาทิตย์)
      -
  มีติวสรุป ณ สถาบันสอนเสริมฯ ทุกสัปดาห์และ
ติวสรุปก่อนสอบ กรณีไม่มีเวลามาติว
จะจัดส่งเอกสาร
สรุปและไฟล์มัลติมีเดีย เพื่อศึกษาเองได้ มีปัญหา
การศึกษาสอบถามได้ตลอดเวลา
     
- รับรองผลจนสอบผ่าน เมื่อทำตามแผนการ
ศึกษา เช่น การส่งแบบทดสอบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
      - วางแผนการสรุปวิชาเรียนประจำภาคนั้น ๆ เรียน
เสมือนตัวต่อตัว
     
- เน้นการทำแบบทดสอบทุกสัปดาห์เพื่อฝึกระบบ
การคิดการตอบคำถามกฎหมาย และชี้แนะข้อบกพร่อง
ของการเขียนตอบ

    
     
บริหารโครงการโดย อ.พิชัย โชติชัยพร
  กรรมการและนายทะเบียนสมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย

        


@ คอร์สพิเศษ
ติวกฎหมายทุกระดับ

ัตราค่าใช้จ่ายติว VIP
 (แบบรายชั่วโมง)

   เริ่มต้น 450./ชม.

  -
เรียนแบบ VIP
  - เรียนตัวต่อตัว
  - เรียนที่สถาบันฯ
  - นัดหมายวันเวลาได้

รายละเอียดคอร์ส
VIP
       (แบบเหมาจ่าย)

   รับรองผลจนสอบผ่าน
   เป็นบัณฑิตกฎหมาย
   เป็นทนายความอาชีพ
 (สถิติสอบผ่าน 100
%)
มีสัญญาบริการศึกษาและรับรองผลจนสอบผ่าน

 *สามารถแบ่งชำระ
   เป็นงวดเดือนได้


ประโยชน์ที่ได้รับ

- เรียนจบเป็นบัณฑิตด้าน
  กฎหมาย
- เรียนจบหลักสูตรวิชาว่าความจากสภาทนายความ
- ทางสถาบันฯ มีการจัด
ฝึกอบรมด้านกฎหมายให้
ขณะเรียน เมื่อจบคอร์สนี้
สามารถประกอบอาชีพ
ได้อย่างมีระสิทธิภาพ

สถานที่ติวสรุป :
12/331 ซ.รามคำแหง 120
เขตสะพานสูง กทม.

 แผนที่ คลิกที่นี่


คอร์สแนะนำ**
 The Lawyer สอน
ทำคดีออนไลน์ได้เองใน
 1 เดือน (แบบจับมือทำ)

contact webmaster:pichai0862310999@gmail.com